Aktuellt


Information till medlemmarna i FMR


2024


Fördjupningskurs hösten 2024

I september 2024 hålls en frivillig fördjupningskurs på 2 dagar. Mer info finns på utbildningssidan.
Kursen är fullbokad. Möjlighet till väntelista finns. Repris av kursen planeras 2026.


Uppdatering av de försäkringsmedicinska tabellverken


Ny version av tabellverken för funktionsförlust gäller från den 1 januari 2024. Mer information finns på Svensk Försäkrings hemsida:

https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2023/reviderade-medicinska-tabellverk-har-harmoniserats-och-moderniserats/


2023


Uppdaterad GDPR-policy


Den 1 januari 2023 träder FMR:s uppdaterade GDPR-policy i kraft. Den finns bifogad under "Dokument".


2022


Uppdatering av stadgarna


Vid årsmötet den 7 april 2022 beslutades om ändring av stadgarna. Antalet styrelsemedlemmar ökades från fyra till sex. Aktuella stadgarna återfinns under "Dokument". 2018


GDPR och hantering av personuppgifter


Föreningen för Medicinska rådgivare (FMR) med organisationsnummer 812000-4513 behandlar personuppgifter i sin verksamhet. FMR är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Om Du har frågor rörande behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta FMR.  I nedanstående information anges vilka personuppgifter som FMR kan komma att behandla samt syftet med denna behandling. Vidare anges vilka rättigheter du har och skyldigheter FMR har på grund av denna personuppgiftsbehandling.


Vilka personuppgifter behandlas?


De personuppgifter FMR har tillgång till har inkommit från respektive medlem på medlemmens eget initiativ och omfattar namn, bostadsadress alternativt tjänsteställe, specialitet i förekommande fall samt mailadress.


Syftet med behandlingen


De uppgifter som insamlats behövs för att administrera medlemskapet i FMR och för att i övrígt kunna uppfylla de åtaganden som FMR har i anledning av medlemskapet. Uppgifterna används för att kunna åstadkomma utskick av kallelser till årligen återkommande årsmöte och höstmöte, faktura för medlemsavgift samt information om FMR:s kursverksamhet. I samband med kursverksamhet upprättas deltagarlistor där uppgift om deltagares namn och arbetsgivare kan förekomma.FMR:s valberedning till FMR:s styrelse behöver behandla personuppgifter vilket är nödvändigt för att kunna ge årsmötet förslag till nya styrelsemedlemmar.Den information som anges under rubriken ”Vilka personuppgifter behandlas?” uppdateras kontinuerligt när uppgift från medlem inkommer om adressändring för att säkerställa att information enligt ovan når medlem.


Hur behandlas personuppgifterna?


Dina personuppgifter är tillgängliga endast för FMR:s styrelse, Funova (lotta@funova.se) som är det utbildningsföretag som av FMR anlitas för att administrera föreningens kursverksamhet samt Elektronisk e-redovisning AB (info@e-redovisning.se) som sköter föreningens redovisning. I samband med återkommande middagar kan namnuppgifter lämnas till middagsarrangör i syfte att anmäla deltagarantal och eventuella önskemål om specialkost. Likaså lämnas vid dessa tillfällen namnuppgift till den personal som förestår och ansvarar för de lokaler som används vid sådana tillfällen.


Dina rättigheter


Du har rätt att kostnadsfritt begära ett utdrag ur det register FMR har om dina personuppgifter. Om du anser att någon av de uppgifter FMR har är felaktig kan du begära att denna uppgift rättas. FMR kommer inte att bevara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att kunna fullgöra de uppgifter som anges under rubriken ”Syftet med behandlingen”. Medlems-uppgifter för medlem som utträtt ur föreningen kommer att raderas. Vid missnöje med FMR:s behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen som är den myndighet dit klagomål kan framföras. FMR vill dock att medlem i första hand kontaktar FMR för att hantera dina eventuella klagomål.


Kontakt


Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken”Hem” dit du är välkommen att vända dig med eventuella frågor.2015


Försäkringsläkarföreningen byter namn


Föreningen har fr o m maj 2015 namnändrat till Föreningen för Medicinska Rådgivare, förkortat FMR.2013


Reviderade tabellverk träder i kraft


Det medicinska tabellverket för sjukdomar fastställdes år 1996 och tabellverket för skador fastställdes 2004. Från olika håll har det sedermera inkommit önskemål om att tabellverken ska revideras, i syfte att ta hänsyn till ny medicinsk kunskap.

 

År 2009 tillsatte Svensk Försäkrings Personskadekommitté två arbetsgrupper - en för respektive tabellverk - som fick i uppdrag att ta fram förslag på reviderade tabellverk. Den 22 november 2012 antog Svensk Försäkrings styrelse de reviderade tabellverken med förslag om att de skulle börja tillämpas från och med den 1 januari 2013. Tabellverken trycks inte längre i bokform utan kommer enbart att vara tillgängliga i digital form på Svensk Försäkrings webbplats.

 

Nytt från 2013 är även att typiska referensfall för axel-, armbåge - och knäskador har tagits fram för att underlätta bedömning inom de ramvärden som finns för dessa skador i tabellverket. Dessa referensfall finns i ett särskilt dokument i anslutning till tabellverken." /källa; Svensk Försäkrings hemsida


2005


         Obligatorisk kompetensutveckling för Medicinska Rådgivare


Finansinspektionen lämnade 2003 en rapport (2003:1) som bl a redovisade att det fanns skäl att tydliggöra den medicinska rådgivarens roll i skadereglering samt att kvalitetssäkra vissa delar av den medicinska bedömningen. För att tillgodose de behov som rapporten synliggjorde rekommenderade Försäkringsförbundet (idag; Svensk Försäkring) sina medlemsbolag att intensifiera utbildningsinsatserna i försäkringsmedicin. Se Försäkringsförbundets rekommendation från 2004 in extensio nedan;


”Styrelsen rekommenderar medlemsbolagen att bevaka att de medicinska rådgivare som skadeförsäkringsbolagen och livförsäkringsbolagen anlitar har erforderliga kunskaper om medicinsk invaliditet och sambandsbedömningar samt  andra frågor som har betydelse för de rättsliga bedömningar som görs i försäkringsbolag, nämnder och domstolar. Medlemsbolagen rekommenderas också att bevaka att de medicinska rådgivarna genomgår nödvändig fortbildning. Slutligen rekommenderas medlemsbolagen - för att säkerställa att de medicinska rådgivarna har relevanta kunskaper inom det specialistområde inom vilket de verkar - att utnyttja den grundutbildning och fortbildning som kan komma att erbjudas och som är anpassad till vad som överenskommits mellan Försäkringsförbundet och Försäkringsläkarföreningen eller annan företrädare för de medicinska rådgivarna i försäkringsbolagen.”


Försäkringsläkarföreningen åtar sig ett programansvar för utbildningarna. För organisation samt administration (inkl anmälan till utbildningarna) ansvarar utbildningsföretaget Funova.